Over Frontmarsh

Sector

Diensten

Tarieven

Publicaties

Contact

Frontmarsh Advies

De eeuwsels 17

5754 BL Deurne

t. 0493-351965

f. 0493-351966

info@frontmarsh.nl

 

 

Algemene voorwaarden

Disclaimer

1. Frontmarsh Advies en Opdracht

1.1 Alle opdrachten worden met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407, lid 2 BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Frontmarsh Advies.
1.2 De aanvaarde opdracht leidt voor Frontmarsh Advies tot een inspanningsverbintenis, niet tot een resultaatsverbintenis.
1.3 Opdrachtgever is degene die aan Frontmarsh Advies de opdracht geeft. Cliënt is degene ten behoeve van wie de werkzaamheden worden verricht. Indien de opdracht wordt gegeven door een ander dan de cliënt, zijn opdrachtgever en cliënt beiden aan deze voorwaarden gebonden en hoofdelijk gehouden tot betaling van al hetgeen aan Frontmarsh Advies in verband met de verrichte werkzaamheden toekomt.
1.4 Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle aanvullende - en vervolgopdrachten.

 

2. Aansprakelijkheid

2.1 Beperking aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid van Frontmarsh Advies is beperkt tot het bedrag ter hoogte van de factuur die door Frontmarsh Advies in rekening is gebracht tot € 10.000 of, indien het door Frontmarsh Advies in rekening gebrachte honorarium in de betreffende zaak hoger is, tot dat bedrag met een maximum van € 25.000. Frontmarsh Advies is nimmer persoonlijk gebonden of aansprakelijk.
2.2 Opdrachten aan derden
Frontmarsh Advies zal bij het inschakelen van derden zonodig tevoren overleggen met de cliënt \ opdrachtgever. Frontmarsh Advies verplicht zich de nodige zorgvuldigheid te betrachten bij de selectie van derden en het aan hen verstrekken van opdrachten. Frontmarsh Advies is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden. Indien en voor zover door Frontmarsh Advies ingeschakelde derden aansprakelijkheidsbeperkingen hanteren, is Frontmarsh Advies gemachtigd deze namens de cliënt / opdrachtgever te aanvaarden. Voor zoveel nodig wordt dit door Frontmarsh hierbij bedongen.
2.4 Vrijwaring
De opdrachtgever / cliënt vrijwaart Frontmarsh Advies tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij één en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijke misdraging aan de zijde van Frontmarsh Advies.

 

3. Declaratie

3.1 Jaarlijkse vaststelling honorarium
Als maatstaf voor de vaststelling van het honorarium geldt het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het jaarlijks door Frontmarsh Advies vast te stellen uurtarief exclusief btw, tenzij anders is overeengekomen. Alle bedragen zijn inclusief reiskosten.
3.2 Tijdregistratie
Frontmarsh Advies hanteert een tijdregistratiesysteem, waarin gewerkt wordt met eenheden van minimaal 15 minuten ingeval van werkzaamheden ter kantore van Frontmarsh Advies en minimaal 60 minuten ingeval van werkzaamheden ter kantore van cliënt. Ingeval een jaarabonnement is overeengekomen, heeft cliënt recht op een onbeperkt aantal adviezen per jaar, doch met een maximum van 3 uur per case.
3.3 Voorschotten en verschotten
Frontmarsh Advies is gerechtigd om zowel voor de aanvang van haar werkzaamheden als tussentijds, van de opdrachtgever / cliënt te verlangen dat aan haar een voorschot wordt betaald. Dit voorschot zal in beginsel met de einddeclaratie worden verrekend. Over het voorschot wordt geen rente vergoed. Door Frontmarsh Advies ten behoeve van de opdrachtgever betaalde verschotten (kosten, griffiegeld, etc.) zullen in beginsel direct nadat deze bij Frontmarsh Advies in rekening zijn gebracht, aan de opdrachtgever / cliënt worden doorberekend.
3.4 Betalingstermijn
De werkzaamheden worden in principe eens per maand aan de opdrachtgever in rekening gebracht met een betalingstermijn van 30 dagen, te rekenen vanaf de datum van de declaratie. Frontmarsh Advies is gerechtigd haar werkzaamheden ook tussentijds aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Bij gebreke van tijdige betaling is Frontmarsh Advies bevoegd haar werkzaamheden op te schorten en is de opdrachtgever vanaf 30 dagen na de datum van de declaratie de wettelijke rente verschuldigd, alsmede de redelijke kosten ter verkrijging van betaling buiten rechte, welke kosten worden gesteld op 15 % van de hoofdsom met een minimum van € 100,--.

 

4. Archivering

Na beëindiging van de zaak zal het dossier worden gearchiveerd. Tien jaar nadien zal het dossier worden vernietigd.

 

5. Bevoegde rechter

De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever / cliënt en Frontmarsh Advies is onderworpen aan Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

 

6. Kenbaarheid Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven en zijn tevens te raadplegen op de website van Frontmarsh Advies: www.frontmarsh.nl. Frontmarsh Advies heeft het recht haar algemene voorwaarden te wijzigen.